DASK Sigortası

Doğal afet sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'yle gündeme gelen zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, kâr amacı gütmeyen, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yöneten bir kurumdur. 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir ve Hazine Müsteşarlığınca denetlenir.

DASK’ın amaçları genel olarak şöyle sıralanabilir:

 • Bütün konutları depreme karşı güvence altına almak.
 • Mali hasarların yükünü reasüre ederek paylaşmak.
 • Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
 • Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
 • Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Bu amaçlar hem devletin hem de yaşayanların ortak çıkarları ile örtüşmesi bakımından da ayrıca önemlidir.

Ülkemizin jeolojik, topoğrafik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3'ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durumda deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkânlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkündür.

DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası?

Zorunlu deprem sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır. Deprem riski yüksek bir ülkede yaşadığımız için 587 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre bina sahipleri mutlaka zorunlu deprem sigortasını yaptırmalıdırlar. Zorunlu deprem sigortası olmayan binaların;

 • Konut sigortaları yapılamaz.
 • Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması sırasında konutun “DASK poliçesi olması şartı” aranır.
 • Herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda "Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi" olmayanlara devlet hiçbir şekilde yardım etmez.

Zorunlu Deprem Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre ülkemiz deprem riski açısından beş ayrı bölgeye ayrılmıştır. Zorunlu deprem sigortası primi hesaplanırken bu bölgelerin her biri için yapı tarzlarına bağlı olan fiyatlar uygulanır.

Deprem riski yüksek olan bölgelere ait DASK sigortası primleri daha yüksek, riskin düşük olduğu bölgelerde zorunlu deprem sigortası fiyatları da daha düşük olmaktadır. 

Beş risk bölgesinin yanı sıra yapı kalitesine ait de 3 değişken belirlenmiştir. Bu durumda 15 farklı prim türü oluşmuştur.

Zorunlu deprem sigortası primi hesaplanırken binanın bulunduğu bölge ve yapı türüne ait olan bedel, toplam prime esas olacak birim bedelidir. Bu birim bedeli, sigorta yaptırılacak meskenin alanı ile çarpılır ve yıllık DASK poliçe bedeli bulunur. Bir meskenin sigorta bedeli, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarı olan 150 bin TL'den fazla olamaz.

Özetle DASK prim bedelini bulmak için;

 1. Meskenin bulunduğu bölge,
 2. Meskenin yapı tarzı,
 3. Meskenin metrekare olarak alanı,

dikkate alınmakta ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatlarından belirlenen esaslara göre ödenecek primin hesaplaması yapılmaktadır. Yıllık DASK primi bir kez hesaplandıktan sonra, bu bedel sabittir. Farklı sigorta şirketleri aynı bina veya mesken için farklı sigorta poliçesi primi hesaplayamaz ve farklı bedeller talep edemezler.

Zorunlu deprem sigortası primi poliçe düzenlendiği zaman yılda 1 kez olmak üzere peşin olarak ödenir. Yıllık prim bedeli peşin ödendiğinden DASK poliçesinin aslı ödemenin yapıldığına dair makbuz yerine geçmektedir.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde yönetici tarafından yaptırılan ve en az 8 bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda %20 oranında indirim yapılır. Ayrıca vadesi bitmeden yenilenen veya vade bitişinden itibaren en geç 30 gün içinde yenilenen poliçeler için %20 oranında indirim uygulanır.

« DASK SİGORTASI PRİM ve BEDEL HESABI İÇİN TIKLAYIN »

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları

587 sayılı kanun hükmünde kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile depremin neden olacağı yangının, infilakın, tsunaminin, yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile birlikte temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere binaya ait kısımlarda meydana gelen hasarlar da  DASK tarafından, sigorta bedeline kadar sigorta teminatı kapsamında değerlendirilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Hâller Nelerdir?

Zorunlu deprem sigortalarında da diğer tüm sigortalarda olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan hâller genel şartlar ile belirtilmiştir. Zorunlu deprem sigortası genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Genel şartlara göre zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan hâller aşağıda belirtilmiştir:

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kâr kaybı,
 • İş durması,
 • Kira mahrumiyeti,
 • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

DASK Poliçesi Örneği


(Büyük hâli için resmin üzerine tıklayın.)

Yardımcı Linkler