Nakliyat Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortası

Emtia nakliyat sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden, başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ise ayrıca sigorta edilebilmektedir.

Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

Emtia Nakliyat Sigortası Teminat Kapsamı

Emtia nakliyat sigortası ile sigorta konusu emtia, üç farklı ana teminatla güvence altına alınır:

1. Institute Cargo Clauses (A) - Tüm Riskler (Geniş Kapsamlı Teminat):

Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve bütün rizikolara karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

2. Institute Cargo Clauses (C) - Dar Kapsamlı Teminat:

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

3. Tam Ziya Klozu

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

Emtia Nakliyat Sigortası İstisnaları

  • Sigortalının kasti kötü niyetine atfedilebilecek ziya, hasar veya masraf,
  • Malın mutat akması, ağırlığında ve hacminde mutat eksilme veya mutat aşınma ve yırtılma,
  • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar,
  • Nakil vasıtasının ya da ambalajın uygunsuzluğu,
  • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar,
  • Radyoaktif kirlenme, bulaşma,
  • Pazar ve kâr kayıpları,
  • Savaş, grev, terör, kargaşalık vb.

Not: Savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi riskler ek prim karşılığında teminat altına alınabilmektedir.

Kıymet Nakliyat Sigortası

Kıymet nakliyat sigortası, kıymetli maden, evrak, para ve benzeri şeylerin taşınmaları sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat sağlamaktadır.

Kıymet nakliyat sigortasında, para ve değerli kâğıtlar, olağan taşıma koşullarına uygun olarak, kişi beraberinde veya taşıyıcı araçta sorumlu kişiye teslim edilmiş olmalıdır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır.

Bir yerden bir yere herhangi bir nakil vasıtası ile taşınan kıymetli evrak (çek, bono, hisse senedi) ile kâğıt para, kıymetli madenler ve mücevherler bu sigortanın konusunu oluşturur.

Kıymet nakliyat sigortasında tek sefer için sigorta yaptırılabildiği gibi yıl boyunca büyük hacimde sevkiyat yaptıran işyerleri, banka veya bankerler için abonman poliçeleri düzenlenebilmekte ve sigortalılara hasar-prim oranının belli bir düzeyde kalması hâlinde prim iadesi sağlanmaktadır.

Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Nakliyat firmalarının ve/veya bireylerin, üçüncü şahıslara ait malları yurt içinde taşımaları bir takım sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Taşıyıcılar isterlerse bu sorumluluklarını sigortacılarla anlaşarak yapmış oldukları yurt içi taşıyıcı sorumluluk poliçeleri ile bu poliçe teminatı kapsamında devredebilirler. Taşıyıcılara özel olarak hazırlanan bu ürünler, isteğe bağlı olarak günlük, aylık veya yıllık olarak poliçe yapılabilmektedir. Bu sigorta olası bir hasar sonucunda verilecek poliçe teminat/şartları ve kanun, yönetmelikler kapsamında üçüncü şahıslar tarafından taşıyıcılara yapılacak olan rücuları üstlenerek onları koruma altına alan sigorta ürünüdür.

Yurt içi taşıyıcı sorumluluk sigortaları, emtia nakliyat sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu’na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede belirtilen şartlar ve limitler kapsamında teminat sağlar.