Tekne-Deniz Araçları Sigortası

Tekne-deniz araçları sigortası, her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabileceği hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir.

Tekne sigortalarında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir.

Tekne sigortalarında, batma, yanma, infilak, karaya vurma, sığlığa bindirme, oturma, fırtına, alabora olma, bir başka gemi veya tekne ile çatışma, çatışmadan doğan sorumluluk, güvence altına alınan rizikolardan doğan kurtarma masrafları, dava ve say masrafları, müşterek avarya hasar ve masrafları, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme veya boşaltma sırasında tekneye gelen hasarlar, harp ve grev rizikoları dışındaki rizikolar kapsam dışında tutulmaktadır.

Tekne sigortalarının konusunu  çeşitli amaçlarla kullanılan gemiler teşkil eder. Bunlar kullanış biçimine göre üç kısımda gruplandırılır:

 • Ticari tekneler
 • Hizmet tekneleri
 • Tenezzüh tekneleri

Teminat Kapsamı

Bu sigortalar rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz araçlarının  yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse  sorumluluk tazminatını yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar.

Ziya veya hasar yahut sorumluluk tazminatı ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.

Ayrıca, istenildiği takdirde savaş, terör riskleri ve çatışma teminatı da ilave edilebilir.

Tekne Sigortaları Poliçe Çeşitleri

Sigorta teminatı açısından tekne sigortaları üç grupta toplanır:

 1. Tekne Müddet Sigortaları: Poliçede belirtilen süre içinde gerçekleşecek rizikolardan meydana gelen ziya ve hasarları temin eder.
 2. Tekne Sefer Sigortaları: Müddete bağlı olmadan belirli bir seferi sigorta eden poliçedir.
 3. Tekne İnşaat Sigortaları: Gemi inşaatı, tamiri veya tadiliyle ilgili rizikoları temin eder. Buradan anlaşılacağı gibi sigortanın konusu yeni inşa edilen bir gemi olabileceği gibi tamir veya tadil edilen bir gemi de olabilir.

Yat Sigortası

Yat sigortası ile yatınızı sadece denizde değil, iç sularda, limanda seyir esnasında, marinada, rıhtımda, yatma mahallinde, çekek yerinde, dubaya bağlı ya da kızakta iken, deneme seferlerinde, tehlikede olan başka bir tekneyi çekerken, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde ve depoda, sökme, montaj, normal ya da olağanüstü bakım esnasında da güvence altına alabilirsiniz.

Yat Sigortası Teminatları

Yat sigortası ile yatınız aşağıda belirtilen risklere karşı güvence altına alınır:

 • Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri,
 • Yangın,
 • Denize mal atılması,
 • Korsanlık,
 • Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar,
 • Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman, teçhizat ve tesisatı ile temas,
 • Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar,
 • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar,
 • İnfilak,
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil),
 • Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması,
 • Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması,
 • Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması,
 • Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar (Kırılan şaftın, patlayan kazanın veya kusurlu kısmın tamir ve ikame masrafları hariç),
 • Herhangi bir kişinin ihmali (sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin hesabına yapılan bir tamirat veya tadilat işi yahut yatın bakımı itibariyle ihmalden veya sözleşmenin ihlalinden kaynaklanmış kusurların giderilmesi masrafları hariç),
 • Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflardır.

Üçüncü şahıslara karşı vermiş olduğunuz zararlardan doğan sorumluluklarınız da yat sigortası güvencesi altındadır:

 • Yatınızın bir başka tekne ile çatışması hâlinde diğer tekne ve üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar,
 • Yatınız veya başka bir teknede ya da bunların yakınında meydana gelebilecek can kayıpları, yaralanmalar, bedensel sakatlıklar veya hastalıklardan doğan sorumluluğunuz sonucu yapacağınız harcamalar ile can kurtarma masrafları,
 • Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telgraf ve telefon kabloları gibi sabit veya hareketli cisimlere vereceği zararlar,
 • Yatınızın bir kazaya uğraması hâlinde teknenin ya da üzerindeki eşyanın çıkartılması, bir başka yere taşınması ya da gerektiğinde yok edilmesi masrafları ile bu işlemler sırasındaki başarısızlık veya ihmaller dolayısıyla meydana gelebilecek sorumluluk hâlleri teminat altına alınmıştır.