Zorunlu Sorumluluk Sigortalar

Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası, likit petrol gazı (LPG) firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin, kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi, gaz kaçırması veya yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı firmanın sorumluluğunu, poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınmaktadır.

LPG dağıtım şirketlerinin tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına ek olarak bu sigortayı da yaptırmaları gerekmektedir. Kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması hâlinde tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması hâlinde ise tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir.

Bu sigortayla sigortalının haksız taleplere karşı korunması da temin edilmektedir. Ayrıca, dava açılması hâlinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi, sigortalıyla birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı, dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

 

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır. Bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınmaktadır.

Sigorta kapsamında olan tehlikeli maddeler ise şöyle sıralanabilir:

 • Petrol ve Petrol Ürünleri
 • Mühimmat ve Patlayıcı Maddeler
 • Kimyevi Gübreler, Kimyevi Tuzlar, Asitler, Bazlar, Boyalar
 • Diğer Kimyevi Maddeler (Oksijen Asetilen Karpit, Sentetik Benzin, Azot Peroksit vb.)
 • Perakende Olarak Satılanlar Hariç Piroteknik Mamuller (Aydınlatma ve İşaret Fişekleri, Havai Fişekler, Şenlik Maytapları, Çocuk Tabanca Mantarları)
 • Perakende Olarak Satılanlar Hariç Her Türlü İspirto, Alkol ve Kibrit
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları, Sıkıştırılmış Doğal Gaz ve Hava Gazı
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Bulunan ve Yukarıda Sayılmayan Diğer Tehlikeli Kimyasallar
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Bulunan Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası bulunan bir iş yerinde LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir. Kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması hâlinde tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması hâlinde ise tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir.

Bu sigortayla sigortalının haksız taleplere karşı korunması da temin edilmektedir. Ayrıca, dava açılması hâlinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi, sigortalıyla birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı, dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı, 03.03.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya gelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.

Özetle bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına),
 • Temizleme masrafları,
 • Atıkların taşınması ve bertarafı,
 • Dava masrafları ve avukatlık giderleri teminat altına alınmaktadır.

Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan hâller teminat kapsamının dışındadır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

27 Temmuz 2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, tüm hekimlerin tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu hâle gelmiştir.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, 1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde;

 • Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,
 • Diş tabipleri,
 • Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların,

poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat verir.

Ancak 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve 1 aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması da yoktur.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi hâlinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası, ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı'nın (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası, sigortalı tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınmaktadır.

Bu sigorta ayrıca sigortalının, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin etmektedir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, motorlu taşıtta seyahat eden yolculara, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, molalarda dahil olmak üzere,  gelebilecek bedeni zararlar için, taşımacının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır. Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bu sigorta ile;

 • Kaza sonucu vefat,
 • Kaza sonucu sürekli sakatlık,
 • Kaza sonucu tedavi masrafları güvence altına alınmaktadır.

Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta, daha sonra zorunlu mali sorumluluk sigortası ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortası devreye girer.

Sigorta şirketleri sigorta sözleşmesi ile birlikte Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigortalıya vermek zorundadırlar.

Taşımacılık belgesi bulunan araçların bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için düzenlenecek poliçelerdeki teminat limitleri her yıl bakanlıkça belirlenmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu vefat ve sakatlık hâlleri ile tedavi masraflarına karşı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin, aynı il içerisinde yolcu taşıyan araçların (personel ve öğrenci servisleri) ve turist otobüslerinin bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için düzenlenecek poliçelerdeki teminat limitleri her yıl bakanlıkça belirlenmektedir.

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara ilişkin işletmecinin tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta tutarına kadar temin eder.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin etmektedir.